Palvelemme arkisin klo 10-15

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kontulan Huolto Oy
Kontulankaari 1 a, 00940 Helsinki
www.kontulanhuolto.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa rekisteriasioista toimitusjohtaja Jasi Kuokkanen, jasi.kuokkanen@kontulanhuolto.fi

Rekisterin nimi
Kontulan Huolto Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteröitävien tietojen peruste ja käsittelyn tarkoitus
Rekisteröitävien tietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisteröitävät tiedot
Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Kontulan Huolto Oy:lle, on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy edellä mainitun yhtiön hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää edellä mainitun yhtiön palveluita muulla tavalla.

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kanta-asiakastiedot ja muut vastaavat ryhmittelytiedot, käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan asiointitiedot Kontulan Huolto Oy:n tietojärjestelmissä, henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.

Tietojen luovutus ulkopuolisille
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai Kontulan Huolto Oy:n palvelun näin vaatiessa sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa tai perintään liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus ja virheenkorjauspyyntö
Rekisteröidyillä henkilöillä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Tarkastuspyyntö tai oikaisupyyntö pyydetään lähettämään kirjallisesti osoitteeseen: Kontulan Huolto Oy, Katri Kaukinen, Kontulankaari 1 a, 00940 Helsinki.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.